สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3


 

 

  คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 

 

 » นางวรรณดี สวัสดิโกมล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 » นางลักขณา เชาวเลิศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 » นางปราณี ลิกขะไชย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 » นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 » นายฐานะ บัวทอง ยาม
 » นายสุเมธ ใจอินทร์ ยาม
 » นายจิรพงษ์ กาฬวัจนะ ลูกจ้างชั่วคราว
 » นางสาววารี ลิกขะไชย ลูกจ้างชั่วคราว
 » นางสาวประภาพร วิจิตต์ ลูกจ้างชั่วคราว
 » นายจรินทร์ แก้วอ่อน ลูกจ้างชั่วคราว
 » นายไทยรัฐ ไทยทอง ลูกจ้างประจำ
 » นายคำรณ วงศ์สกุล ลูกจ้างประจำ
 » นายสุเมธ ยอดมณี ลูกจ้างประจำ
 » นางเกวลิน จำปานิล แม่บ้าน
 » นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 » นางเลิศลักษณ์ ขอจุลซ้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 » นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 » นางจันจิรา อมรสถิตย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 » นางอารีย์ วิเศษแสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 » นางวนิดา เกื้อผล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 » นางสาวอรัญญา จันทร์ดำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 » นางสาวพรฤดี ผลประมูล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 » นางสาวชัชดา ทับเที่ยง ลูกจ้างชั่วคราว
 » นางพรสุดา สัจจมาศ ลูกจ้างชั่วคราว
 » น.ส.จิราพร ชัยสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
 » น.ส.ประภาศรี แซ่ลิ้ม ลูกจ้างชั่วคราว
 » นางสาวพยอม เพชรน่วม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 » นางเพ็ญศรี แก้วสองศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 » นายอดิศักดิ์ ลิ้มเต้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 » นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 » นางเสาวณี เพชรกาฬ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 » นางสุกัญญา แพรกปาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 » นางกาญจนา เดชอรุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 » น.ส.สุภาพร สามี ลูกจ้างชั่วคราว
 » นางนุชกานต์ เทพชโลธร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 » นายชม ฉิมภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 » นายอโนชา เชาว์เจริญ ลูกจ้างชั่วคราว
 » นส.สารีย์ นุ่มนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 » นางเฉลิมศรี ชูสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 » นางสาวมลทิรา รัตนบุรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 » นางศศิธร พรัดมะลิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 » นางสาวหทัยทิพย์ ฉางแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 » นายเชิดภัก ศิริสุข ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการ
 » นายเจริญ กระจ่างรส ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการ
 » น.ส.สุรัสวดี หนูรักษา ลูกจ้างชั่วคราว
 » นางวรรณดี ชาญณรงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 » นางบุญยืน ถนิมกาญจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 » นางปิยะนาถ วรรณศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 » นางสาวจงกล วันชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 » นางนิภา กิตติพลจักร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 » น.ส.อรอุษา มูสิเกิด ลูกจ้างชั่วคราว
 » นายทนง ถวาย นิติกรชำนาญการพิเศษ
 » นายนริศ มีสุวรรณ์ นิติกรปฎิบัติการ
 » นางกัญหา ทองทา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 » นางสุฐิพร โสตทิพย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ