สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

แผนปฎิบัติการ
แผนปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2563
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2562-2565
แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561
แผนบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 1 ปี ประจำปี 2561
แผนบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2562-2565)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558-2561)
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561