สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบาย
วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และปลอดภัย
 6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยจัดการศึกษาอื่น
 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
 8. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
ค่านิยม (Values)
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ
เป้าประสงค์ (Goals)
 1. สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. ผู้เรียนทุกคนมีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
 4. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีคุณภาพตามหลักสูตร และทักษะในศตวรรษที่ 21
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และบทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21
 6. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และปลอดภัย
 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ
 8. สถานศึกษาทุกแห่งมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และปลอดภัย
 9. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
 11. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ (Strategic)
 1. เสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีขีดความสามารถสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 4. เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และปลอดภัย
 5. เพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

 
 
ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
> ศธจ.สุราษฎร์ธานี > กระทรวงศึกษาธิการ
> สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 > สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
> สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 > สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด
> สพม.11    
       
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
    ขณะนี้ 2 คน
    วันนี้ 86 คน
    เดือนนี้ 6368 คน
    ปีนี้ 78022 คน
    ทั้งหมด 178431 คน
       

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
0 7736 1658      โทรสาร. 0 7736 1658
surat3_office@surat3.go.th
   
   
 
 
   
Copyright © 2019 Suratthani Primary Educational Service Area Office 3 All rights reserved.
นโยบายเว็บไซต์  |  นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  การปฎิเสธความรับผิด